• Gedragscode voor Trainers, coaches en begeleiders

  Een Trainer/coach en begeleider:

  ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING

  Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen.

  KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN

  Zorgt dat hij op de hoogte is van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stelt ook zijn sporters in staat om er meer over te weten te komen. Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Mengt zich niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.

  IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES

  Vermeldt alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.

  IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET

  Gebruikt de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, - contacten en - relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd. 

  RESPECTEERT HET PRIVÉLEVEN VAN DE SPORTER

  Dringt niet verder in het privéleven van de sporter in dan noodzakelijk is. Gaat met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.

  TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN

  Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

  IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT

  Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.

  NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN OM IETS TE DOEN OF NA TE LATEN WAT IN STRIJD IS MET DE INTEGRITEIT VAN DE SPORT

  Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

  BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN OM IETS TE DOEN OF NA TE LATEN WAT IN STRIJD IS MET DE INTEGRITEIT VAN DE SPORT ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN

  Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

  IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN

  Is waakzaam en alert op signalen en aarzelt niet om signalen door te geven aan het bestuur, de Vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het Vertrouwenspunt Sport.

  IS VOORZICHTIG

  Stelt nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wedt niet op de sport waar jij bij betrokken bent.

  DRINKT TIJDENS HET COACHEN VAN JEUGDTEAMS GEEN ALCOHOL EN MAAKT EEN AFSRAAK MET JEUGDTEAMS DAT ER GEEN ALCOHOL WORDT GEDRONKEN

   

  Bekijk ook de pagina over onze Vertrouwenscontactpersoon en/of de Verklaring Omtrent Gedrag.